Generalforsamling 2020

Torsdag d. 19 marts  kl. 19.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Formandens beretning 
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår til godkendelse
  5. Indkomne forslag til behandling og evt. afstemning (Skal være bestyrelsen i hænde senest 5. marts 2020)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter der er på valg det pågældende år

Nuværende bestyrelse på valg:

Torben Thillerup

Nuværende suppleanter på valg: 

Charlotte Appelquist Rasmussen

Thomas Martin Skjødt

  1. Valg af revisor (nuværende revisor Susanne Thillerup)
  2. Eventuelt

Med venlig hilsen og vel mødt Bestyrelsen