Vedtægter

Vedtægter for Frederiksberg Teater

Sidst redigeret 23. februar 2023

 • 1 Navn og hjemsted
  Foreningens navn er ”Frederiksberg Teater”.
  Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.
 • 2 Foreningens formål
 • 2.1

Foreningens formål er at skabe aktiviteter indenfor teater, musik, sang, kor, dans, diverse medier m.v. for børn og unge i alderen fra 6 år samt voksne.

Gennem teatrets virke vil foreningen:
• Udvikle menneskers erfaringsområder, selvstændighed, arbejdsglæde og samarbejdsevne
• styrke menneskers selvtillid og ansvarlighed
• opmuntre til fantasi, kreativitet og selvudfoldelse
• give mennesker tryghed og glæde ved at have noget sammen med andre

Visionen er, at Frederiksberg Teater spiller teater og laver øvrige kreative aktiviteter, fordi vi tror på mennesker udvikler sig igennem kreativitet og positivt samvær.

Foreningens virke skal i øvrigt være partipolitisk og religiøst uafhængig.

 • 2.2
  Foreningen kan lade medlemmer optræde (samlet eller i grupper) offentligt, hvor dette er passende, medlemmernes alder og kunnen taget i betragtning.
 • 2.3

Foreningen tilstræber ugentlige aktivitetsmøder for medlemmerne og kan afholde weekender og udflugter, samt deltage i inden- og udenlandske arrangementer for børn, unge og voksne.

 • 2.4
  Alle indtægter fra optrædener, udgivelser, indspilninger m.v. i foreningens regi, tilfalder alene foreningen.
 • 3 Foreningens medlemskab

Foreningen er medlem af Dansk Amatør Teater Scenekunst (DATS), og kan være medlem af andre lokale, regionale og nationale organisationer efter bestyrelsens beslutning.

Foreningen kan samarbejde med andre inden- og udenlandske foreninger, grupper, og andre der har lignende, eller supplerende formål.

 • 4 Medlemskreds og kontingent
 • 4.1
  Medlemmer kan optages fra 6 år og opefter.
 • 4.2
  Medlemmer deltager på et teaterhold eller andre tilbudte aktiviteter mod betaling af kontingent
 • 4.3

Der opkræves kontingent to gange årligt per 1. februar og 1. september.
Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.

 • 4.4

Udmeldelse skal ske skriftligt til holdledelsen. Kontingent for evt. resterende periode tilbagebetales ikke (uanset ophørets grund).

 • 4.5
  Foreningen kan ekskludere medlemmer, hvis de gentagne gange har tilsidesat gældende ordensforskrifter, instruktørernes anvisninger, eller hvis de er i restance med kontingentbetaling.
 • 4.6

Personer som bidrager i foreningen (f.eks. som instruktør eller hjælper med lys, lyd, rekvisitter etc.) kan optages i foreningen som medlemmer uden kontingentbetaling. Der indgås en aftale mellem den frivillige og Frederiksberg Teater og for alle frivillige indhentes tillige en børneattest. Frivillige skal ligeledes underskrive en erklæring om tavshedspligt.

 • 5 Generalforsamling
 • 5.1
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 • 5.2

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Generalforsamlingen indkaldes af foreningens bestyrelse med mindst 4 ugers varsel, i form af mail eller omdelt skrivelse til medlemmerne og / eller deres værge samt på teaterets opslagstavle og på teatrets hjemmeside. Med indkaldelsen følger dagsorden for generalforsamling.

 • 5.3

Forslag skal, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingens afholdelse og skal offentliggøres senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse på teaterets opslagstavle og på teatrets hjemmeside.

 • 5.4
  På generalforsamlingen kan myndige medlemmer, eller en med forældremyndighed over et umyndigt medlem, samt foreningens frivillige med mindst 12 måneders aktiv tjeneste i foreningen, deltage med stemmeret.
 • 5.5

Et flertal i bestyrelsen eller revisor kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Desuden kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes hvis mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger dette. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel.
Dagsorden for en sådan generalforsamling skal angives af parten, der anmoder herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter bestyrelsen skriftligt har modtaget en anmodning.

 • 5.6

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år og godkendelse af denne
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår til godkendelse.
 5. Indkomne forslag til behandling og evt. afstemning.
 6. Valg af de bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter, der er på valg pågældende år.
  1. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
  2. Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
  3. og 2. suppleant for 1 år
 7. Valg af revisor for 1 år.
 8. (der kan ikke stemmes om, eller vedtages, noget under dette punkt.)
 • 5.7

På generalforsamlingen har hver stemmeberettigede én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem af foreningen.

 • 5.8

Generalforsamlingen vælger en dirigent og en referent ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Såfremt bare en af de stemmeberettigede forlanger det, skal der dog foretages skriftlig afstemning om foreliggende emner.

 • 5.9

Punkter til afstemning afgøres ved almindeligt stemmeflertal af de tilstedeværende stemmer. Dog kræves der ved beslutning om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning, at dette vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved forslag om opløsning af foreningen skal dette dog opnå mindst 2/3 af de afgivne stemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

 • 5.10

Efter generalforsamlingen udfærdiger referenten et referat, der underskrives af dirigenten, formanden og et bestyrelsesmedlem, hvorefter dette kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.

 • 5.11
  Den ordinære generalforsamling er gyldig, når der er minimum 11 stemmeberettigede tilstede. Den ekstraordinære generalforsamling er gyldig uanset antal fremmødte.
 • 6 Foreningens daglige ledelse (bestyrelsen)
 • 6.1
  Foreningens ledelse består af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse.
 • 6.2
  Bestyrelsens medlemmer vælges blandt foreningens myndige medlemmer, forældre til ikke myndige medlemmer, aktive frivillige og folkevalgte politikere i Frederiksberg Kommune.
 • 6.3

Bestyrelsen består af 7 personer. Derudover vælges en 1. og en 2. suppleant. Suppleanterne forventes at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, men med taleret. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under 3, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at besætte ledige poster i bestyrelsen.

 • 6.4

På det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og øvrige poster som, bestyrelsen måtte finde relevante. Derudover fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden.

 • 6.5
  Udtræder et bestyrelsesmedlem før afslutning af dennes valgperiode, indtræder en suppleant i bestyrelsen, som derefter genkonstituerer sig med ny rollefordeling indtil førstkommende generalforsamling.
 • 6.6

Bestyrelsen kan ansætte og afskedige en daglig leder af foreningen (teaterleder), som kan fungere som stedfortræder, for denne.
Bestyrelsen fastsætter de specifikke punkter, som delegeres til teaterlederen.
Ved ledelsesmæssige tvivlsspørgsmål er det teaterlederens pligt at inddrage bestyrelsen som myndighed.
Den daglige leder kan ikke være et medlem i bestyrelsen, men skal deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret.

 • 6.7
  Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte vilkårene for de frivillige i foreningen.
 • 6.8
  Alle frivillige og bestyrelsesmedlemmer er ulønnede i deres virke for foreningen. Frivillige, der bidrager med manuskripter, tekster eller andet kreativt indhold til holdene, modtager normalt ikke honorar for dette.
 • 6.9
  Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. De overordnede rammer for foreningens aktiviteter er foreningens budget. Foreningens budget udarbejdes af bestyrelsen til godkendelse på generalforsamlingen. Under udarbejdelse af budgettet tages hensyn til indstillinger fra medlemmer og frivillige for årets virke.
 • 6.10
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
 • 6.11
  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst fire af medlemmerne er til stede.
 • 6.12
  Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
 • 6.13
  Ved stemmelighed er formandens stemme den afgørende og i dennes forfald næstformanden.
 • 6.14
  Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger / beslutninger.
 • 7 Regnskab og revision
 • 7.1
  Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Foreningens kasserer udarbejder sammen med resten af bestyrelsen et revisorpåtegnet årsregnskab og budget for det kommende år, så disse kan offentliggøres senest 4 dage før generalforsamlingen og fremlægges på generalforsamlingen til endelig godkendelse.
 • 7.2
  Overskud / underskud skal henlægges som egenkapital i foreningen.
 • 7.3
  Revision af foreningens regnskaber foretages af en revisor, som er valgt på årets ordinære generalforsamling.
 • 7.4

Som intern foreningsvalgt revisor må ikke vælges et af bestyrelsesmedlemmerne, eller en person der gennem familie eller fælles bolig har relation til nogen af disse.

 • 7.5
  Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.
  Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
 • 8 Tegningsregler
 • 8.1
  Foreningen tegnes af bestyrelsens formand, eller ved dennes frafald, af næstformanden, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.
 • 8.2

Bestyrelsen kan give kassereren og formanden prokura til at disponere over indeståender på foreningens konti i pengeinstitutter, giro m.v., samt til at kvittere for modtagelse af midler.

 • 9 Opløsning

Ophører foreningen, skal Frederiksberg kommune udpege en likvidator. Denne skal, efter at have realiseret foreningens aktiver og betaling af al forenings gæld, udlodde en eventuel overskydende formue eller resterende aktiver til foreninger med samme eller beslægtede formål blandt børn og unge, primært i Frederiksberg Kommune.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 23. februar 2023 med virkning fra denne dato.

Som dirigent (Dato og navn): 23/2/2023 Sofie Poulsen

Som referent (Dato og navn): 23/2/2023 Dorthe Jensen